Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Logga in på din medlemssida för att öppna mallarna i webbläsaren och fyll i direkt, eller ladda ner dom i PDF format.

Tidsbegränsad anställning

Tillhör ni gruppen av arbetsgivare som har behov av att snabbt kunna ta in personal för tillfälliga arbetstillfällen, utan att riskera att hamna i en situation där den anställde kan komma att räknas som tillsvidareanställd?

Visa mallen och läs mer.

Anställningsavtal

Denna avtalsmall är enkel att använda oavsett om ni tänkt skriva en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Visa mallen och läs mer

Uppsägning, personliga skäl

När man står inför en uppsägning p.g.a. personliga skäl så är det viktigt att hantera processen på rätt sätt.

Visa mallen och läs mer

Uppsägning, egen begäran

Detta är en mall att erbjuda anställda som vill säga upp sig på egen begäran.

Det är alltid bra att få in en uppsägning skriftligt, dels ur bevishänseende – dels för att det oftast leder till mer genomtänkta uppsägningar. Det är inte helt ovanligt att arbetstagare säger upp sig i affekt, och även om muntliga uppsägningar formellt sett är lika juridiskt bindande, så kan det ofta utgöras av en ogenomtänkt rättshandling som kort därefter ”tas tillbaka”.

Visa mallen och läs mer

Ansökan om komp/tjänstledighet

Det är skillnad på att ansöka om tjänstledighet och kompensationsledighet (’kompledigt’).

Viss typ av ledighet regleras även genom särskild lagstiftning, tex, studieledighet, ledighet för militärtjänstgöring, ledighet från sitt arbete för att prova på att driva egen (icke-konkurrerande) verksamhet, ledighet för att delta i fackliga utbildningar enligt förtroendemannalagen, ledigt för utbildning i svenska för invandrare är några exempel.

Visa mallen och läs mer

Omplaceringserbjudande

En omplacering kan bli aktuell vid olika tillfällen och av olika anledningar.

En omplacering kan exemplelvis bli aktuell när man ska ändra en arbetstagares tjänst på ett sätt som inte kan anses omfattas av befintlig tjänstebeskrivning och därför kan anses ligga utanför anställningens ram. Det är dock oftast så att omplacering föranleds av att tjänsten som innehas idag kommer tas bort, och därför behöver den anställde erbjudas lediga tjänster denne har kvalifikationer för.

Visa mallen och läs mer

Provanställning upphör

Mall för underrättelse med besked om att provanställning kommer upphörande.

Denna underrättelse ska lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan det angivna slutdatumet för provanställningen – eller, om provanställningen ska avbrytas i förtid – övrenskommet slutdatum. För arbetsgivare med kollektivavtal kan det ibland föreskrivas längre underrättelsetid i kollektivavtalet – kontrollera därför detta. 

Visa mallen och läs mer

Samarbetsavtal

Samarbeten kan se ut på en många olika sätt. Det innebär också att avtal rörande samarbeten kan innehålla en mängd skilda regleringar.

Mallen för samarbetsavtal ska inte ses som uttömmande och allmänt tillämplig men kan ge en fingervisning om vilka villkor som normalt sett bör finnas med i ett samarbetsavtal. I vissa fall behöver delar av avtalet förtydligas och utvidgas och i vissa fall kan delar av innehållet strykas. 

Visa mallen och läs mer

Skriftlig erinran

En skriftlig erinran bör överlämnas till arbetstagare som på något sätt uppvisar ett beteende eller agerande som strider mot anställningsavtalet.

En arbetstagares misskötsel kan leda till en uppsägning på grund av personliga skäl, men för att kunna säga upp en person av den anledningen måste arbetsgivaren kunna påvisa saklig grund. 

Visa mallen och läs mer

Sekretessavtal

Detta är en mall för ett ömsesidigt sekretessavtal.

Dessa dokument har utformats för att fungera som mallar, och har därför formulerats i förhållandevis generella termer.

Visa mallen och läs mer

Sekretessavtal (ensidigt) ENG

Detta är en mall som föreskriver en ensidig sekretessförbindelse för mottagande part som motsvarar den svenska mallen i innehåll. Även kallat NDA.

Visa mallen och läs mer

Sekretessavtal (ömsesidigt) ENG

Detta är en mall för ett ömsesidigt sekretessavtal som motsvarar den svenska mallen i innehåll. Även kallat MNA.

Visa mallen och läs mer

Medlemssidorna