Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vikten av att aktivt arbeta med arbetsmiljön är oerhört viktig att förmedla till arbetstagarna – detta ur flera perspektiv.

Dels ur det humankapitala perspektivet – man vill inte att ens arbetstagare ska skadas eller drabbas av ohälsa eftersom det också innebär att fler blir sjukskrivna vilket i sin tur innebär en kostnad för arbetsgivaren.

Dels ur ansvarsperspektivet – även om arbetstagarna har ett ansvar att verka för en god arbetsmiljö så har arbetsgivaren alltid det formella ansvaret om något händer.

Det är därför svårt att ge en anställd som inte använder föreskriven skyddsutrustning några arbetsmiljörättsliga sanktioner – däremot kan – och borde – arbetsgivaren agera arbetsrättsligt.

Har du frågor om distinktionen mellan de olika sanktionsmöjligheterna? Kontakta juristerna på MVR!

Läs även detta inlägg från en av juristerna på MVR; Vad gäller när anställd vägrar använda skyddskläderna – och något händer? >>