När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompensation bör den göras utifrån en certifieringsstandard som är internationellt accepterad. Det finns också kriterier för klimatkompensationsprojekt.

Additionalitet: Klimatnyttan skulle inte ha skett utan de klimatkompensationspengar som investeras i projektet.

Mätbarhet: Utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara genom vedertagna och erkända mätmetoder.

Verifierbarhet: Projektet ska återkommande verifieras av tredje part.

Spårbarhet: Projekten ska vara spårbara och de krediter som genereras förses med unika nummer som registreras och makuleras i ett offentligt register.

Beständighet / Permanens: Klimatkompensation ska ge en beständig klimatnytta, vilket innebär att utsläppen inte bara försenas.

Det finns många olika standarder som certifierar klimatkompensationsprojekt, tex Plan Vivo, Gold Standard, VCS och Fairtrade Carbon Standard. Grönt Stål använder sig av Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt, läs mer här>>.

Handeln med frivillig klimatkompensation började i mitten av 90 talet och tog fart under slutet av 2000-talet. Den har bidragit till att minska, binda eller undvika över 437,1 MtCO2e-ekvivalenter. Det kan tex motsvara förbränning av 1 miljard fat med olja.