Att tänka på som företagare i anslutning till Corona-virusets verkningar

Inlägget publicerades: mars 18, 2020

Senast uppdaterat: november 30, 2022

I väntan på att ni får en klar bild av hur rådande kris kommer påverka er som företagare och hur de presenterade krispaketen praktiskt tillämpas ger vi här nedanför en del information och åtgärder som ni kan vidta redan nu för att vara så väl förberedda som möjligt om ni behöver agera snabbt.

Utse kontaktperson!
Utse någon eller några personer som får särskilt ansvar att agera kontaktperson/er för de anställda och hålla koll på händelseutvecklingen, samt de rekommendationer och riktlinjer som internationella och svenska organisationer och myndigheter utfärdar.

Kontrollera avtal
Vissa kund- och leverantörsavtal innehåller särskilda bestämmelser om informationsplikt vid sjukdom eller smitta. Kontrollera vad som gäller vid force majeure. Coronavirusets implikationer kan klassas som en sådan oförutsedd händelse som inte går att förutse och därmed ingå i force majeure bestämmelserna.

Se över era försäkringar
Säkerställ att skyddet är adekvat, sett till såväl omfattning som ersättningsnivå.

Sjuka barn?
Arbetstagare som har barn på skolor som stängs och som måste vara hemma med barnet får vara hemma för vård av barn, och får ersättning från Försäkringskassan i vanlig ordning.

Friska barn men stängda skolor?
Det här är en mycket ovanlig och speciell situation. Här får man försöka diskutera med de anställda och resonera fram vilken lösning som är bäst. Har den anställde semesterdagar att ta ut bör dessa främst tas ut. Även föräldraledighet är ett alternativ. Arbete hemifrån är naturligtvis den bästa lösningen om det är möjligt.
Det viktiga är att både arbetsgivare och arbetstagare försöker vara lösningsorienterade och rationella.

Smittade anställda?
Eftersom rekommendationen är att  stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk, så är  arbetstagaren att anse som sjuk i vanlig ordning och ska därmed erhålla sjukpenning under tiden man är hemma. Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som står för dag 2-14 i sjukperioden, men staten ska alltså ta över detta ansvar nu under två månaders tid.
Har ni anställda som visar sig vara smittade av coronaviruset, så har de fått beslut om isolering och får därmed rätt att erhålla smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Tänk på arbetsmiljön!
Gör en riskbedömning vad gäller er arbetsplats och de omständigheter som kan innebära ökad smittspridning. Information om vikten av god handhygien, kommunikation så långt som möjligt via telefon eller mail, begränsning av besök utifrån och ökade städinsatser är förslag på åtgärder i sammanhanget.

Frånvarande arbetstagare?
Har ni anställda som vägrar komma in till arbetet på grund av oro för smitta? Detta kan vara en svår avvägning, eftersom man får ställa verksamhetens behov gentemot den allmänna rekommendationen om att stanna hemma emot varandra och göra en avvägning.
Det centrala blir om den anställde kan utföra sitt jobb hemifrån – i sådant fall bör inte den anställdes vägran att komma in till kontoret kunna leda till några arbetsrättsliga konsekvenser, så länge personen utför sitt jobb. Vidare får man titta på oron i det enskilda fallet – vilka åtgärder har tagits på arbetsplatsen, hur tar sig den anställde till kontoret, tillhör personen riskgrupp osv.
Skulle den anställde vägra utföra sitt arbete även hemifrån, så är det att anse som arbetsvägran och kan leda till uppsägning.
Det viktiga är att prata med arbetstagaren och höra efter vad som är grunden till oron. Arbetstagaren har inte ensidig bestämmanderätt gällande frånvaro från sin arbetsplats, ens i denna situation.

Friska arbetstagare men man vill ta det säkra före det osäkra?
Många arbetsgivare tänker att man kan undvika smittspridning genom att be sina arbetstagare om möjligt att sitta och arbeta hemifrån. Det är också den allmänna rekommendationen.
I dessa fall arbetar arbetstagarna på som vanligt och ska också erhålla lön som vanligt.
Är det så att ni har arbetstagare som mot bakgrund av sina arbetsuppgifter inte kan arbeta hemifrån, så ska dessa arbetstagare ta ut semester eller arbetsbefrias med lön.

Behov av uppsägning?
I första hand kan man använda sig av korttidspermittering men beroende på att det är mycket svårt, om inte omöjligt, att överblicka de framtida konsekvenserna av detta virus så är det bra om man ändå förbereder sig inför eventuella framtida uppsägningar. Uppsägningsgrunden kommer då att vara arbetsbrist, och en sådan uppsägning kräver förberedelse och underlag.
Ni måste kontrollera om ni är anslutna till något kollektivavtal/hängavtal. Se över reglerna som anges där gällande uppsägning.
Har ni inte något kollektivavtal så är det huvudreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.

Förbered er för detta genom att ta fram följande:

  • Turordningslistor

Huvudregeln vad gäller uppsägning på grund av arbetsbrist är att det är principen ”sist-in-först-ut” som gäller. Det innebär att personal med kortast anställningstid, sägs upp först. Därför måste ni förbereda en turordningslista där ni i kronologisk ordning, utefter anställningstid, radar upp alla tillsvidareanställda arbetstagare, med längst anställningstid högst upp och sedan resten av de anställda i fallande ordning. Observera att har ni kollektivavtal, ska ni göra olika listor för tjänstemännen och för arbetarna. Har ni inte kollektivavtal är alla på samma lista. Har ni olika lokaler som geografiskt inte ligger på samma plats, ska det göras turordningslistor för respektive plats.
Det kan ju dock vara så att man vill ha kvar personal som ligger långt ner i listan på grund av särskild kompetens eller erfarenhet. Då får man göra avsteg från turordningen genom att åberopa denna persons särskilda kvalifikationer.
Är ni under 10 anställda (exkl. VD/ägare) så får man undanta två stycken från turordningen.

  • Facklig tillhörighet

Det är bra att redan nu fråga de anställda om de är medlemmar i något fack, och i så fall vilket.
Har ni kollektivavtal/hängavtal så ska ni ta kontakt med kollektivavtalsbärande fackförbund och förhandla själva arbetsbristen. Samtidigt kan ni förhandla om uppsägning av de arbetstagare som är medlemmar i det facket. För de arbetstagare som tillhör andra fack, ska ni även kontakta dessa fack och förhandla de individuellas uppsägningar.
Har ni inget kollektivavtal/hängavtal ska ni förhandla med respektive fack som de anställda är medlemmar hos.
Icke-anslutna arbetstagare behöver ni inte förhandla om inför uppsägning.

Om ni har några frågor gällande tillvägagångssätt eller annat, tveka inte att höra av er till kansliet. Kontaktuppgifter här>>

Länkar till informativa sidor att läsa och följa:

Folkhälsomyndigheten med ansvar för att skydda befolkningen från olika former av hälsohot>>

Krisinformation med anledning av corona från svenska myndigheter>>

Information om krispaketet från Regeringen >>

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!