Informera om risken för förseningar i era projekt.

Inlägget publicerades: februari 28, 2022

Senast uppdaterat: april 19, 2022

Situationen i Ukraina orsakar stor oro och leder till instabilitet på världsmarknaden. Det är sannolikt att det kan komma att påverka även enskilda verksamheter och dess möjligheter att uppfylla avtalsförpliktelser.

För att inte hållas ansvarig för följder som till exempel längre leveranstider, brist på material och ökade materialkostnader som är utanför er kontroll kan det vara bra att man som leverantör proaktivt påtalar om man bedömer att läget kan komma att påverka era åtaganden.

I många av de allmänna villkoren så som de ges i exempelvis AB04, ABT06 och NL17 finns det möjlighet att avbryta eller förändra avtalet i efterhand om det uppstår händelser utanför en parts kontroll s.k. force majeure. En sådan reglering innehåller ofta en underrättelseskyldighet för part som inser eller får indikationer på att exempelvis tider inte kommer kunna hållas.

Vi går kort igenom dessa nedan.

Allmänt om force majeure

Utgångspunkten i avtalsrätten är att avtal ska hållas. Om en part brister i sitt fullgörande, till exempel genom att det som ska göras inte utförs på överenskommet sätt, kan det innebära att utförande part gör sig skyldig till avtalsbrott.

Det finns ju dock omständigheter som ingen kunnat förutse eller som hänför sig till övermäktiga eller oväntade händelser eller effekter. Om utförande part hindras att utföra sitt uppdrag enligt avtalet på grund av en sådan omständighet, ska denne åberopa force majeure.

Force majeure är ett franskt uttryck som direkt översatt betyder ”större kraft”, och refererar till omständigheter som på engelska kallas för ”act of god” – dvs. händelser eller omständigheter utom vår kontroll.

Avtalsrättsligt är force majeure alltså en juridisk term för ohanterliga och övermäktiga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte gått att förutse eller hantera på sedvanligt vis. Dessa händelser leder till att någon måste bryta hela eller delar av ett avtal. Det innebär alltså att parten kan befrias från ansvar för en handling som annars anses utgöra avtalsbrott.

Omständigheter och händelse som ofta omfattas av force majeure är vanligen krig, upplopp, naturkatastrofer som orkan, jordbävning, översvämning m.m, brand, strejker, ny lagstiftning som förhindrar fullföljande av avtal med mera. Hur och när en force majeure-klausul kan tillämpas skiftar och man måste undersöka vad som gäller i enskilda fallet.

AB 04/ABT 06

Kap 4 § 3 p3 anger att entreprenör har rätt till förlängning av kontraktstid om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av:

’Krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd’

Kap 4 § 4 anger att man måste underrätta motparten om förhållande som man insett eller bort inse skulle medföra rubbning av tidplan eller försening av entreprenaden. Underrättar man inte motparten i enlighet med detta, försitter man möjligheten att åberopa det förhållande eller omständighet som innebär förseningen – såvida inte motparten insett eller borde insett detsamma och att förhållandet eller omständigheten påverkar tidsplanen.

NL 17

Punkt 45

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

Faktisk försening

Det är viktigt att komma ihåg att bestämmelserna ovan i både AB 04, ABT 06 och NL 17 gällande exempelvis förlängning av kontraktstiden förutsätter att man kan visa att man de facto blivit försenad, och att det hänför sig till en omständighet som man inte kunnat förutse.

Innan förseningar uppstår till följd av ökade leveranstider så kan det vara bra – om man misstänker att det kommer komma – att kontakta sina beställare och andra avtalsmotparter och avisera att händelserna i Ukraina kan komma att påverka ert förhållande men att ni kommer arbeta för att förhindra det.

Även om det som ni befarar alltså inte skett ännu, är det bra att få till en dialog med motparten så att ni tillsammans får möjlighet att vidta åtgärder som eventuellt kan mildra effekterna.

Har ni funderingar gällande era avtal eller hur ni ska hantera specifika frågor i samband med Ukraina-krisen är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss på kansliet. Kontaktuppgifterna finner ni här >>
Kansliet, Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!