AFS 2017:3 – nya regler för trycksatta anordningar.

Inlägget publicerades: november 28, 2017

Senast uppdaterat: september 12, 2022

Arbetsmiljöverket har bett oss informera er om att AFS 2017:3 börjar gälla från 1 december 2017. Föreskrifterna gäller tryckkärl och här nedan ges en beskrivning reglernas omfattning och en sammanfattning av genomförda ändringar jämfört med tidigare regler. (OBS Texten är uppdaterad enligt Arbetsmiljöverkets rättelse utskickad 1 december 2017)

Har ni kontrollerat säkerheten hos era tryckkärl?

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och börjar gälla den 1 december 2017.  1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar. Ladda ner föreskriften här.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher

Exempel på anordningar är

 • Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda kondenserade gaser
 • Cisterner för lagring av flytande fluider
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
 • Kylmaskiner
 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
 • Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer,
 • Centralgassystem
 • Kokgrytor

De nya föreskrifterna samlar kraven på hur trycksatta anordningar används och kontrolleras i en och samma föreskrift, allt för att det ska bli lättare för företagen att hitta rätt i reglerna.

Flera föreskrifter ersätts

Användning och kontroll av trycksatta anordningar har hittills reglerats av föreskrifterna, AFS 2006:4, om användning av arbetsutrustning, AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar och AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar.

Trycksatta anordningar är en arbetsutrustning och grundkraven i föreskrifterna (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning har inte ändrats. I de nya föreskrifterna framgår tydligt att de ska läsas tillsammans med grundkraven i AFS 2006:4.

När de nya föreskrifterna träder i kraft up phävs samtidigt (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar. Bestämmelserna om anläggningskontroll och anborrning i AFS 2005:2 överförs i modifierad form till AFS 2017:3. Kravet på att ett företag ska vara certifierat vid anborrning tas bort.

Personalen ska känna till riskerna

Trycksatta anordningar kan vara farliga. Om en trycksatt anordning används på fel sätt eller om den är i dåligt skick kan den spricka och hela anordningen kastas ut.

 • Tänk på att personalen måste känna till risker med trycksatta anordningar. Det behöver informeras.
 • Tänk på det förebyggande arbetet i samband med användning, om skalet på anordningen inte håller är olyckan framme.
 • Tänk på hur du som arbetsgivare placerar anordningen så att inte olyckan förvärras om oturen är framme.

Faran med felaktig användning

De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar i närheten.

Viktigare ändringar i reglerna till AFS 2017:3

Språket i de nya föreskrifterna skiljer sig från de tidigare föreskrifterna men de flesta allmänna kraven har inte ändrats mot tidigare utan är endast förtydliganden. En annan skillnad är att alla krav på dokumentation begränsas till större anordningar så kallade klass A och B anordningar. För de flesta arbetsgivare betyder det lättnader i dokumentationskraven.

Anordningar i klass A eller B – vilka är det?

Föreskrifterna ställer utökade krav på anordningar i klass A eller B vars användning innebär en större fara jämfört med andra mindre anordningar. De nya föreskrifterna gör det möjligt att avgöra om en anordning tillhör klass utifrån säkerhetsdatabladet och hur anordningen är märkt.

Om innehållet är så pass ofarligt att det inte finns ett säkerhetsdatablad så går det att avgöra klass utifrån hur anordningen är märkt. Språket i föreskrifterna har anpassats till rubrikerna i säkerhetsdatabladet och vi hoppas att det nu blir lättare att klassificera anordningarna.

Vilka är de nya kraven i AFS 2017:3 på trycksatta anordningar i klass A eller B?

De nya föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivaren ska ha en förteckning över sina anordningar i klass A eller B och att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn. Vidare ska arbetsgivaren se till att en fysisk person får till uppgift att se till att den fortlöpande tillsynen utförs, arbetsgivaren ska även se till att avvikelser i den fortlöpande tillsynen dokumenteras. Nytt jämfört med de tidigare föreskrifterna är att dokumentationskravet gällde för alla trycksatta anordningar i de tidigare reglerna.

Tre nya krav för klass A eller B

De finns tre nya krav för de som använder en trycksatt anordning i klass A eller B. Dessa nya krav är att arbetsgivaren ska se till att

 1.  det finns en riskbedömning på vilket sätt en anordning i klass A eller B ska övervakas,
 2.  det finnas en journal som visar hur länge till en anordning med begränsad livslängd går att använda och
 3.  vid arbeten som kräver samordning ska en person få till uppgift att planera och samordna arbetet.

Besiktning kallas nu kontroll

De nya föreskrifterna använder inte ordet besiktning utan istället använd ordet kontroll. Med de nya föreskrifterna kommer nu Arbetsmiljöverket använda samma ord ”kontroll” som de andra myndigheterna i Sverige som föreskriver om kontroll av trycksatta anordningar.

Alla anordningar omfattas av en första kontroll

Den stora nyheten för när det gäller kontroll av trycksatta anordningar är att alla anordningar omfattas av en första kontroll. Den tidigare installationsbesiktningen har tagits bort och ersatts med en första kontroll.

Det finns inte några undantag från första kontroll därför att vi vill att alla anordningar kontrolleras när de börjar användas. Om alla anordningar kontrolleras när de tas i bruk så slipper arbetsgivaren själv bedöma när första återkommande kontroll ska utföras dessutom kan vår inspektion på ett rättssäkert sätt kan avgöra om det ska utdömas sanktionsavgift.

Tre stora nyheter angående kontrollorganens kontroll

Föreskrifterna innehåller tre stora nyheter angående besiktning dessa är

 1. flexibla intervall införs mellan in- och utvändiga undersökningar för cisterner och rörledningar
 2. kontrollorgan typ B får göra vissa kontroller
 3. ett riskanpassat kontrollprogram får upprättas av arbetsgivaren där andra intervall mellan in- och utvändig undersökning kan tillåtas om ett kontrollorgan granskat och bedömt att programmet är tillräckligt säkert.

Vad är nytt för gasflaskor?

Det nya i föreskrifterna är att vi nu skiljer på gasflaskor, bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparatur. Vi gör denna uppdelning eftersom bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparatur tillverkas efter våra regler. Gasflaskorna tillverkas däremot efter regler som finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hos dem finns även krav på hur gasflaskorna ska kontrolleras.

De nya föreskrifterna gäller då gasflaskor, bärbara brandsläckare och gasflaskor för andningsapparater används av en arbetsgivare i sin verksamhet. Föreskrifterna gäller inte under vid transport, då gäller MSB:s föreskrifter. Det har även införts tydliga krav om hur en bärbar brandsläckare ska återkommande kontrolleras.

Vad gäller för pannor?

De nya föreskrifterna inför ett tydligt krav på att det ska finns en bedömning om övervakning för pannor i klass A eller B. Det finns även en sanktionsavgift om en panna är i drift utan en bedömning av ett kontrollorgan. De nya föreskrifterna har inte några krav på hur en panna ska vara utformad för att övervakas på ett visst sätt, istället ska kontrollorganet göra sin bedömning utifrån standarder då de bedömer förutsättningarna för övervakningen.

Den största nyheten är att det kommer ställas krav på certifiering av pannoperatörer. Övergångstiden för certifiering av pannoperatörer är tre eller fem år beroende på vilken panna som används.

Det är mycket viktigt att alla arbetsgivare som har en panna i klass A eller B planerar in certifiering i god tid, om alla vill certifiera sig i slutet kommer det inte vara möjligt att certifiera alla operatörer.

Ytterligare föreskrifter på området

På området finns även krav på arbetsgivare som provar trycksatta anordningar i föreskrifterna (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck.

Mer detaljerad information – Ändringar i och med AFS 2017:3 finns på Arbetsmiljöverkets webbplats Ämnessidan om trycksatta anordningar.

Nästa år 2018 kommer en Vägledning till föreskrifterna att bli klar.

Har du frågor angående AFS 2017:3, vänd dig gärna till Arbetsmiljöverkets svarstjänst 08-730 90 00.

Läs även om Arbetsmiljöverkets ökade antal inspektioner och exempel på domar här.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!