Nya LAS – nu i full kraft

Inlägget publicerades: september 2, 2022

Senast uppdaterat: september 16, 2022

Nya LAS har nu trätt i kraft och ska tillämpas från oktober 2022 – Hur påverkar det dig?

Det är stora skillnader mot de äldre reglerna och att göra fel kan bli oerhört kostsamt. Men vad innebär detta för er verksamhet? I våras erbjöd vår partner CvZ Juridik våra medlemmar en kostnadsfri utbildning med en praktisk inriktning om hur de nya reglerna påverkar verksamheten i ditt företag eller din organisation. Till hösten kommer även en uppföljning/fördjupning för er som inte deltog eller som vill lära er mer.

Vi har listat dom stora förändringarna som vi anser att alla arbetsgivare bör vara medvetna om och då inte bara HR utan även alla chefer eller anställda med personalansvar.

I lagtexten om uppsägning (7 § LAS) har begreppet “saklig grund” ersatts av “sakliga skäl”. Syftet är att öka förutsägbarheten för vilka regler som gäller när en anställd sägs upp med anledning av personliga skäl.

Det är numera skälen till uppsägningen som ska vara i fokus. Det som ska beaktas är det faktiska brottet som begåtts mot anställningsavtalet, och inte längre den anställdas personliga omständigheter. Vid en tvist ska domstolen inte längre ta i beaktning vad medarbetaren har för intresse av att ha kvar anställningen, till exempel.

Nya LAS innebär även en förändring av omplaceringsskyldigheten vid eventuell uppsägning som grundar sig i personliga skäl. Arbetsgivaren behöver fortsatt genomföra en omplaceringsutredning, men enbart vid ett tillfälle enligt de nya reglerna.

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist utökas undantagen från turordningslistan från nuvarande två personer, till tre personer, och gäller oavsett företagets storlek. Ändringen innebär att högst tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning, får undantas turordningsreglerna.

För att undvika risk för missbruk av regeln införs en spärregel. Spärregeln innebär att om en omplacering har gjorts och arbetsgivaren undantagit tre personer, kan en ny uppsägning med det nya undantaget göras igen först efter 3 månader.

I kollektivavtal får det avtalas om andra regler för turordning än de enligt LAS. Företag som har kollektivavtal påverkas därav inte av lagändringen utan det kommer fortsatt vara möjligt att helt avvika från turordningsreglerna.

Vid en uppsägning där arbetstagaren bestrider och en tvist uppstår kommer arbetsgivaren framgent inte behöva stå för utbetalning av lön under tvistetiden. Ändringen innebär att arbetstagaren själv får ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vid felaktiga uppsägningar när företaget gjort fel blir det allmänna skadeståndet dock högre än tidigare.

– Det ska bli billigare och lättare att göra rätt, men dyrare att göra fel, säger Martin Ådahl (Centerpartiet).

Vid anställning ska, enligt en ny huvudregel, heltid gälla om inget annat har avtalats. Detta innebär att begreppet “allmän visstid” ersätts av “särskild visstid”. Övergång till tillsvidareanställning ska ske snabbare, den nuvarande tiden på 24 månader ändras till 12 månader.

Även om heltidsanställningar ska bli den nya normen har inte deltidsanställda rätt att kräva heltid om det tydligt framgår av deras anställningsavtal att de har en lägre sysselsättningsgrad. De har däremot rätt att begära att arbetsgivaren skriftligt motiverar skälet till att anställningen inte omfattar heltid.

En anställd via ett bemanningsföretag som under en längre tid varit uthyrd till ett och samma kundföretag ska ges möjlighet att bli anställd av kundföretaget. Den anställda ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget om denne arbetat där i minst 24 månader under en 36-månadersperiod. Erbjudandet om tillsvidareanställning ska vara med samma sysselsättningsgrad. Antas inte erbjudandet kan uthyrning fortgå som tidigare. Som alternativ till erbjudande om tillsvidareanställning kan kundföretaget erbjuda en ersättning motsvarande två månadslöner.

Det är kundföretaget som ska sörja för att erbjudandet lämnas.

Vid en omreglering till lägre sysselsättningsgrad på ett företag införs turordning och omställningstid. Ett erbjudande om en lägre sysselsättningsgrad ska lämnas enligt särskild turordning bland de som har samma arbetsuppgifter på driftsenheten. Det ska även finnas en omställningstid, arbetstagaren ska ha rätt till bibehållna villkor under en omställningsperiod under max tre månader. Tackar någon nej till erbjudandet föreligger sakliga skäl för uppsägning.

Nya LAS innebär en utökad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda sina anställda kompetensutveckling. Arbetstagare ges en rätt att vara ledig från arbetet för studier i ett år om personen varit på samma arbetsplats i åtta år och arbetat minst 16 timmar i veckan.

Det införs ett omställningsstudiestöd som ska göra det möjligt för fler vuxna yrkesverksamma att förbättra sin kompetens genom studier för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Stödet lämnas för utbildningar som motsvarar minst en veckas och som mest 80 veckors studier på heltid. Utbildningen ska som huvudregel verka för att stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Stödet ska bidra med möjligheten att studera mitt i livet och få en ersättning för det. Utgångspunkten är att det ska utges en ersättning i form av statligt stöd som motsvarar 80 % av lönen.

De nya reglerna gäller för alla på arbetsmarknaden, även för dem som inte omfattas av kollektivavtal. De arbetsplatser som har kollektivavtal kommer dock gynnas extra genom ett mer omfattande stöd. Stödet kommer även omfatta deltid- och visstidsanställda.

För de som vill börja studera och använda sig av det nya omställningsstudiestödet kommer det att gälla från och med år 2023.

Har du frågor kring detta eller andra frågor inom arbetsrätt och affärsjuridik?

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!