Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa fall kan ersätta ombuds – och rättegångskostnader om ni hamnat i en tvist. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som inte kan ersättas av stat eller motpart.

Vid behov av rättsskydd kontaktar ni i första hand ert juridiska ombud. Det är sedan, i de allra flesta fall, ert ombud som ansöker om rättsskydd och har fortsatt kontakt med försäkringsbolaget.

Vid ansökan om rättsskydd behöver försäkringsbolaget följande uppgifter för att kunna hantera er skada på bästa sätt:

  • vem är motpart i tvisten
  • vad handlar tvisten om
  • när uppstod tvisten
  • när framställdes för första gången ett anspråk och när bestreds det
  • vad är värdet av det tvisten rör (yrkande)
  • kan tvisten handläggas som ett tvistemål (T-mål) i tingsrätten


Skadehantering

Om rättsskydd beviljas för en tvist lämnar försäkringsbolaget ersättning enligt gällande försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Huvudregeln är att ersättning utbetalas när tvisten är avslutad till det ombud som representerat er i tvisten, i vissa fall kan försäkringsbolaget bevilja förskott till ombudet. Detta är dock relativt ovanligt, MVR´s jurister fakturerar löpande och överskottet betalas sedan tillbaka med det beviljade rättskyddet.
När tvisten är avslutad skickar ombudet in slutredovisning till försäkringsbolaget.

Fakturor från ombudet ska ställas till er som är ombudets uppdragsgivare och beställare av tjänsten.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni Säkra som är ansvarig för MVRs medlemsförsäkring.
Säkra hjälper alla medlemmar med försäkringsfrågor.

Kontaktuppgifter till Säkra;
060-61 25 30
grupp@sakra.se