MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN OCH STÅLBYGGARE

FAQ

FAQ2023-07-19T13:10:14+02:00

Här hittar du snabba svar på vanliga frågor som ställts till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund – MVR och massvis med bra guider och hjälpmedel för ditt företag.

För personlig rådgivning, logga in på din medlemssida.

För att få tillgång till allt innehåll så som mallar, blanketter och avtal behöver du vara inloggad medlem. Är ni ännu inte medlemmar så kan ni enkelt läsa mer om fördelarna och ansöka om medlemskap direkt på hemsidan.

Vad behöver du ha hjälp med? Sök med fritext eller välj någon av rubrikerna nedan.

Allmänna föreskrifter för stålentreprenader – hjälpmedel vid inköp2023-07-19T12:55:08+02:00

MVR har tagit fram en bok för inköpare av stålentreprenader. Boken kostar 250:- och säljs av Svensk Byggtjänst.

I boken ges en checklista som hjälper dig att komma ihåg det viktigaste i samband med att du skriver ditt förfrågningsunderlag och information som kan utgöra underlag för texter under olika AF-koder vid inköp av stålentreprenader som täcks av SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Observera att rubrikerna i informationen är anpassad till AF-AMAs begrepp. Checklistorna finns för kostnadsfri nedladdning här och underlag för AF-texter för inköp av stålentreprenader finns för kostnadsfri nedladdning här.

Jag har bara ett lösenord!2023-01-05T10:25:04+01:00

Du kan inte längre logga in på våra gamla medlemssidor med endast ett lösenord.
Dessa sidor underhålls inte längre och ni uppmanas till att skapa en ny profil för att ta del av alla era medlemsförmåner.

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?2023-01-05T10:21:40+01:00

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?

Samhällets krav ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. I likhet med hela övriga Europa använder man sig av de så kallade Eurokoderna för dimensionering av bärverk i Sverige. Dimensioneringsmodellerna, i sin tur, utgår från att kraven i utförandestandarden EN 1090-2 uppfylls. Där ges krav på alltifrån kompetens, tillåtna ingående material, toleranser vid tillverkning och montage, hur alla delmoment ska utföras både vid tillverkning och montage samt kontroll och provning. Används fel material eller större toleranser, bristfälliga svetsprocedurer eller om åtdragning av ett förspänt skruvförband görs på ett felaktigt sätt uppfylls inte säkerhetskraven.

Det vill säga, de marginaler mot brott som samhället har beslutat om uppfylls inte. I värsta fall är felen så allvarliga att byggnadsverket rasar. Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats.

Läs mer här https://mvr.se/en-1090-1/

Gäller olika regler för tillverkning i verkstad eller ute på byggarbetsplats?2023-01-05T10:21:40+01:00

Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats

Detta innebär att oavsett om du tillverkar i verkstad eller monterar så ska kraven i EN 1090-2 vara uppfyllda. Det betyder att samma krav gäller på kvalificerade svetsprocedurer (WPS), kompetenskrav på svetsare (svetsarprövning enligt EN 9606-1) och svetsansvarig (kompetens motsvarande IWS-IWE beroende på utförandeklass) med mera.

Det enda som egentligen tillkommer vid tillverkning i verkstad är att det ska finnas ett system för tillverkningskontroll (FPC) som granskas och certifieras av ett anmält organ.

Kan man arbeta med byggsmide utan att vara certifierad för CE-märkning enligt EN 1090-1?2023-01-05T10:21:40+01:00

Utan certifiering enligt EN 1090-1 finns tre alternativ för den som fortfarande vill arbeta med byggsmide/stålbyggnad.

1. Ställ om produktionen till produkter som inte kräver CE-märkning, det vill säga enklare konstruktioner som staket, plank och busskurer till exempel. För dessa produkter är det också lägre kompetenskrav och utförandekrav i EN 1090-2. Se även Europakommissionens lista på vad som inte ingår. Här i svensk översättning av ProDevelopment. Observera att flera av produkterna på listan inte ingår för att de faller under en annan harmoniserad standard och alltså fortfarande ska CE-märkas, men enligt en annan standard än EN 1090-1.

2. Sluta med tillverkning och ägna dig bara åt montering. Kräver som nämnts ovan ändå WPS:er, svetsarlicenser enligt EN 9606, svetsansvarig med hög kompetens med mera.

3. Ett mindre realistiskt alternativ kan vara att fungera som underleverantör åt ett företag som är certifierat. Det företaget kommer då ta ansvaret för att du har rätt kompetens och uppfyller regelverket i övrigt.

Vad kostar det att certifiera sig enligt EN 1090-1?2023-01-05T10:21:40+01:00

Det enkla svaret är att det beror på. Det går rykten om alltifrån tjugofem tusen till över en miljon. Det enda man kan säga är att båda är fel. Den lägre siffran är ungefär vad själva revisionen kostar och miljonbeloppet är för en större verksamhet (och tilltaget i överkant) där även kostnader för att uppfylla reglerna i EN 1090-2 är medräknat och det krävs ju oavsett om man är certifierad eller inte.
Kostnaden påverkas förstås också av hur mycket tid du själv har möjlighet att avvara från verksamheten. Värt att nämna är också att de allra flesta (till och med företaget som uppger kostnaden till över en miljon) är mycket nöjda och berättar att det faktiskt var bra att tvingas göra en ordentlig genomgång av företagets rutiner. De har ökat effektiviteten markant och har dessutom kunnat höja timdebiteringen ordentligt.

Varför finns det regler om utförande och kontroll av bärverksdelar för byggnadsverk?2023-01-05T10:21:39+01:00

Det är förstås en säkerhetsfråga. Samhällets krav på sannolikhet för brott ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. Partialkoefficienter har sedan anpassats till de beräkningsmodeller som ges i Eurokoderna för att uppnå rätt brottsannolikhet. Dimensioneringsmodellerna kräver förstås att utförandet sker med bestämd kvalitet och bestämda toleranser för att vara giltiga.

Läs mer här: https://mvr.se/en-1090-1/

Arbetsmiljöverket ska komma på inspektion – vad behöver jag förbereda?2023-01-02T22:48:42+01:00

Om Arbetsmiljöverket ska komma på inspektion så bör man se över verksamheten i stort.

Man bör gå igenom verksamheten genom skyddsrond, och man bör gå igenom den arbetsmiljörättsliga dokumentationen som förhoppningsvis finns på plats. Ofta beror en inspektion på att en 66a-anmälan kommit in (skyddsombud eller anställd har skickat in anmälan om arbetsmiljöbrist på arbetsplatsen till AV) eller pga. att någon arbetsplatsolycka- eller tillbud skett.

Som medlem kan du ladda ner mallar för att enkelt hantera dessa frågor här >>

Hur ska jag bestrida en faktura avseende tjänst jag ej beställt?2023-01-02T22:47:58+01:00

Det viktiga att göra när man får en fordran som man anser inte baserat på något avtalsförhållande, är just att invända det.
Får man en faktura för tjänst- eller vara man ej beställt så ska man skriftligen bestrida fakturan, och ange anledning därtill.

Om det beror på att det inte beställts, så bör bestridandegrunden vara att man ”bestrider då fordran saknar rättslig grund” eller dylikt.

Kunden betalar inte trots upprepade påminnelser – vad ska jag göra?2023-01-02T22:47:12+01:00

Om ens avtalsmotpart inte betalar fakturan trots påminnelser är första steget att försöka ta reda på varför.
Ibland får man inte kontakt alls och då är en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden det första steget. Då kommer Kronofogden kontakta er avtalsmotpart och be om ställningstagande till framställd fordran.

Om motparten då bestrider fakturan hos Kronofogden så är nästa steg för att få betalt att lämna in en stämningsansökan till domstol.

Min anställde ångrar sin egen uppsägning – måste jag acceptera återtagandet?2023-01-02T22:46:26+01:00

En uppsägning är en bindande rättshandling vilket innebär att om den anställde säger upp sig så är det bindande och i regel inte möjligt att återta ensidigt.

Det finns vissa situationer där en uppsägning kan återtas – och det är om uppsägning kan anses provocerad av arbetsgivaren, eller om uppsägningen uttryckts i tydlig och uppenbar affekt från arbetstagarens sida.

Ska den anställde få ut OB samtidigt som hen får ut övertidsersättning?2023-01-02T22:45:43+01:00

Detta är en fråga som regleras i kollektivavtal, eftersom vare sig OB eller övertidsersättning regleras i lag.
Kontrollera därför tillämpligt kollektivavtal.

Ska det verkligen räknas som arbetsskada när min anställde skadar sig på vägen hem?2023-01-02T22:44:56+01:00

Ja det stämmer. Skador som sker på vägen till och från arbetet är att anse som arbetsskada.

Det finns dock ett krav – och det är att man skadar sig på den ”normala” vägen– dvs. den väg som man huvudsakligen tar till och från jobbet.

Är det något särskilt jag ska tänka på när jag läser ett sekretessavtal?2023-01-02T22:44:03+01:00

Det finns vissa saker man bör tänka på när man skriver ett sekretessavtal.
Som med de flesta andra avtal är det viktigt att tänka igenom syftet med avtalet och noggrant kontrollera vad som ska stå med. Ett sekretessavtal är ett avtal som avser att förbinda parterna till sekretess rörande information som delas parterna emellan, och som inte är allmänt känt vid tiden för avtalets ingående. Ett sekretessavtal bör bl.a avhandla vad för information som ska delas (viktigt med avgränsning); vem som äger informationen som ska delas; vad som ska definieras som konfidentiell information; hur den konfidentiella informationen ska behandlas, och under vilken tidsperiod som informationen ska hållas hemlig.

Som medlem kan du ladda ner kostnadsfria juridiska mallar och avtal >>

Kan jag säga upp en vikarie när den ordinarie återvänder i tjänst?2023-01-02T22:43:18+01:00

Det beror på hur man utformat anställningsavtalet. Har man utformat löptiden på anställning som ”Från datum X, dock längst till och med Y” så anses man ha förbehållit sig rätten att säga upp avtalet i förtid.
Har man dessutom skrivit in att personen är anställd som vikarie, fram tills ordinarie befattningshavare återvänder i tjänst, så kan man säga upp personen som vikarierar när ordinarie person återkommer i tjänst.

Vad ska jag tänka på gällande val av anställningsform?2023-01-02T22:42:27+01:00

Det är viktigt att tänka igenom tjänsten och behovet av densamma. Samtidigt kan det vara svårt att erbjuda en högkvalificerad arbetstagare något annat än en tillsvidareanställning.

Det man kortfattat kan säga är att den första frågan man ska ställa sig är – ska man erbjuda en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Om man vill erbjuda en tidsbegränsad anställning – vilken ska man då välja?

Har man inte några specifika förutsättningar som behov av vikarie eller att man ska anställa en person som uppnått pensionsåldern – så bör man välja allmän visstidsanställlning.

Hur hanterar man besvärliga medarbetare?2023-01-02T22:41:44+01:00

Det som de allra flesta arbetsgivare fallerar på när det gäller hanteringen av besvärliga medarbetare är just – hanteringen. Man hanterar inte/agerar inte, eller så agerar man för sent.

Det finns ett brådskande element i det hela – arbetsgivaren måste agera så fort man får del av misskötsamheten. I lagen om anställningsskydd anges att man dessutom inte får basera en uppsägning på omständigheter som man känt till i mer än två månader.

Som arbetsgivare måste man medvetandegöra personen om att denna missköter sig och man bör överlämna skriftliga tillsägelser när det sker. Utan att göra detta kan det vara svårt att uppnå saklig grund för uppsägning.

Kontakta oss om ni har frågor kring hur ni ska hantera era medarbetare som missköter sig!

https://mvr.se/juridik/hur-hantera-besvarliga-medarbetare/

Vad är egentligen arbetsmiljö och varför ska vi bry oss?2023-01-02T22:40:39+01:00

Arbetsmiljö är allt som påverkar en arbetstagare på arbetsplatsen. Allt. Det är alltså allt från den fysiska arbetsmiljön såsom bullernivåer, skrivbordshöjden och tunga lyft, till trivselkänsla, stressnivåer och allmänna frishetsfaktorer.

Att ha en god arbetsmiljö ökar ens attraktivitet på arbetsmarknaden och leder till friskare arbetskraft.

Välkommen att kontakta oss med era arbetsmiljörättsliga frågor!

https://mvr.se/arbetsmiljo/vad-ar-egentligen-arbetsmiljo-och-varfor-ska-vi-bry-oss/

Vad gäller för timanställda?2023-01-02T22:39:48+01:00

Begreppet ”timanställd” är inget som återfinns i lagen om anställningsskydd, och indikerar egentligen bara att avlöning för nedlagt arbete görs per timme.

Det används dock ofta av arbetsgivare i syfte att indikera att arbetstagaren inte är tillsvidareanställd eller ens jobbar på heltid.

Det står väldigt tydligt i lagen om anställningsskydd vilka tidsbegränsade anställningsformer som finns, och ’timanställning’ återfinns alltså inte bland dessa.

Huvudregeln gällande anställningar är att – om inget annat anges – att anställningen utgör en tillsvidareanställning. Det innebär att råkar man ut för en bokstavlig ombudsman eller dylikt så kan denna ’timanställda’ person anses anställd tillsvidare. Allt som oftast kan man dock anse att anställningen utgör en allmän visstidsanställning, om vilken ni kan läsa mer här nedan.

https://mvr.se/juridik/viktigt-angaende-timanstallda/

Anställd använder inte skyddsutrustning, vad gäller?2023-01-02T22:38:40+01:00

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vikten av att aktivt arbeta med arbetsmiljön är oerhört viktig att förmedla till arbetstagarna – detta ur flera perspektiv.

Dels ur det humankapitala perspektivet – man vill inte att ens arbetstagare ska skadas eller drabbas av ohälsa eftersom det också innebär att fler blir sjukskrivna vilket i sin tur innebär en kostnad för arbetsgivaren.

Dels ur ansvarsperspektivet – även om arbetstagarna har ett ansvar att verka för en god arbetsmiljö så har arbetsgivaren alltid det formella ansvaret om något händer.

Det är därför svårt att ge en anställd som inte använder föreskriven skyddsutrustning några arbetsmiljörättsliga sanktioner – däremot kan – och borde – arbetsgivaren agera arbetsrättsligt.

Har du frågor om distinktionen mellan de olika sanktionsmöjligheterna? Kontakta juristerna på MVR!

Läs även detta inlägg från en av juristerna på MVR; Vad gäller när anställd vägrar använda skyddskläderna – och något händer? >>

Vad kan du göra när din motpart inte följer ert avtal?2023-01-02T22:37:39+01:00

I det allra flesta fall är det att föredra att man har ett skriftligt avtal. Har man ett skriftligt avtal så anges det ofta där vad man har för åtgärds- och sanktionsmöjligheter om motparten inte följer avtalet.

Problemen kan uppstå om det saknas sådana bestämmelser i avtalet, eller om de bestämmelserna är otydliga. Då får man titta på branschstandard, parternas vilja vid avtalsslutandet, eller om det finns lagstiftning som kan tillämpas på rättsförhållandet.

Har du funderingar kring vad ert avtals innehåll innebär? Ring och bolla med våra jurister!

Läs även inlägget från våra jurister om hur man ska hantera avtalsbrott >>

Vad kan man göra om kunden inte betalar?2023-01-02T22:36:45+01:00

Har man skickat en faktura som kunden inte betalar så är det första man får göra att påminna. Om det står klart att motparten inte betalar pga. annan orsak än att man glömt, så kan tvisten vara ett faktum.

Kanske beror det på att man har en illojal motpart som helt enkelt inte känner för att betala – eller så handlar det om att motparten är missnöjd med er prestation och anser sig därmed inte behöva betala. Om motparten då dessutom formellt bestrider fakturan så är det alternativ man har för att få betalt – att stämma i domstol.

Det kan vara knepigt att veta hur en stämningsansökan ska se ut. Kontakta MVRs jurister med era frågor.

Läs hela inlägget från våra jurister om hur man hanterar dessa problem >>

Kan man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?2023-01-02T22:35:43+01:00

Att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid är inte alldeles självklart. Många tror felaktigt att det bara är att säga upp en sådan precis som en tillsvidareanställning. En tidsbegräsnad anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. En tidsbegränsad anställning löper mellan två bestämda datum – under en bestämd tidsperiod. Den behöver inte sägas upp för att avslutas, utan löper ut vid slutdatumet. För att kunna säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid krävs att man förbehållit sig den möjligheten i anställningsavtalet.

Behöver ni hjälp gällande en tidsbegränsad anställning är ni som medlemmar i MVR välkomna att kontakta våra jurister!

Läs även juristernas inlägg om vad du behöver tänka på >>

Vad gäller för trycksatta anordningar – dvs kompressorer mm.?2023-01-02T22:34:53+01:00

Det är bra att uppdatera sig regelbundet om vad som gäller. Reglerna för tryckkärl ges i AFS 2017:3 med ändringsföreskrifter i AFS 2019:1 och AFS 2020:10, de kan laddas ner kostnadsfritt här>>.

För tryckkärl gäller bland annat att det ska finnas en förteckning över alla tryckanordningar i klass A eller B och att det finns dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn. Det innebär bland annat att

 • det finns en riskbedömning på vilket sätt en anordning i klass A eller B ska övervakas,
 • det finns en journal som visar hur länge till en anordning med begränsad livslängd går att använda och
 • det vid arbeten som kräver samordning ska en person få till uppgift att planera och samordna arbetet.

Tänk även på

 • att personalen måste känna till risker med trycksatta anordningar. Det behöver informeras.
 • det förebyggande arbetet i samband med användning, om skalet på anordningen inte håller är olyckan framme.
 • hur du som arbetsgivare placerar anordningen så att inte olyckan förvärras om oturen är framme.

Läs även våra juristers inlägg om de nya reglerna >>

Vad gäller om man köper tjänster av ett utländskt företag?2023-01-02T22:33:32+01:00

Från och med den 1 januari 2021 ska utländska företag som utför arbete i Sverige ha F-skatt och göra skatteavdrag på ersättning som betalas till anställda för arbete utfört i Sverige samt inkomma med månatliga arbetsgivardeklarationer till Skatteverket.
Om F-skattebevis inte kan uppvisas av det utländska företaget ska du som anlitar företaget dra av 30 % på fakturan och ansvara för inbetalningen till Skatteverket.

Här finns alltså en uppenbar risk att man tvingas betala skatten två gånger, en gång på fakturan från företaget (om man glömmer göra avdrag med 30%) och en gång till skatteverket.

Här kan du läsa mer om de nya skattereglerna >>

Vad gäller för inhyrd arbetskraft?2023-01-02T22:30:55+01:00

Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige, de nya reglerna gäller från 1 januari 2021.
De nya reglerna påverkar uthyrda personer som tillfälligt arbetar i Sverige under en längre period än 15 dagar i följd, eller de som vid flera kortare vistelser arbetar i Sverige mer än 45 dagar under ett kalenderår. Den så kallade 183-dagarsregeln ska alltså inte tillämpas för utländska arbetstagare när det är fråga om uthyrning av arbetskraft.

De flesta av våra medlemmar hyr in utländsk arbetskraft från ett svenskt bemanningsföretag.
Då behöver ni inte göra någonting, utan det ska skötas av arbetaren och hans/hennes arbetsgivare.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för inhyrd arbetskraft >>

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1?2022-12-07T16:46:05+01:00

När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas.

Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag av Europakommissionen tagit fram en teknisk rapport som förtydligar både vad som omfattas och vad som inte omfattas. Rapporten har sedan genomgått en röstningprocecedur i de nationella speglingskommittéerna som finns i respektive EU-lands standardiseringsorganisationer och är nu godkänd för publicering. Viktigt att framhålla är att Europakommissionen i vissa fall inte håller med om allt som står i rapporten, där det bland annat ges listor både på vad som ingår och vad som inte ingår. Boverket ser inte heller denna tekniska rapport som ett juridiskt dokument. Men, det är det enda i nuläget som ger råd mer utförliga råd kring omfattningen av EN 1090-1 och vad som ska CE-märkas eller inte enligt nämnda standard.

Mer information om detta kan du läsa på vår sida; Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1 >>

Tänk på att Europakommissionens uttalanden står högst och därefter Boverket så dubbelkolla alltid Europakommissionens FAQ31 och Boverkets webbplats. När det är oklart vad som gäller är det upp till dig som tillverkare att göra rätt.

Rapporten TR 17052:17 publicerades 21 februari av SIS. Är du medlem kan du förstås också kontakta MVR för rådgivning.

Svensk översättning av dokumentet “List of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011” som publicerades av Europeiska Kommissionen 2014-07-07 (Översatt av ProDevelopment).

Hur kan byggbranschen minska sina CO2-utsläpp?2022-11-30T15:36:17+01:00

I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp.

 1. Förhindra – det vill säga överväg behovet av byggnadsverket.
 2. Reducera och optimera – minimera materialbehovet och välj material med låg miljöbelastning under en hel livscykel med hänsyn även tagen till de boende.
 3. Planera för framtiden – analysera framtida behov. Maximera möjligheten för underhåll  och säkerställ flexibilitet så att byggnaden går att anpassa till nya behov. Projektera för nedmontering och framtida återanvändning. Välj material som kan återvinnas och är lätta att separera.
 4. Kompensera för de koldioxidutsläpp som kvarstår.

Med stål kan du bygga med stora spännvidder som skapar flexibilitet och möjlighet till anpassning för nya behov i byggnadens framtida användning. Används skruvförband är stommen lätt att demontera för återanvändning någon annanstans i en annan byggnad eller för återvinning. Stål har dessutom unika egenskaper för återvinning – stål går att återvinna hur många gånger som helst och till mer högkvalitativa material varje gång.
Med Grönt Stål så hanterar du även punkt 4.

Läs mer om hur byggbranschen kan minska CO2-utsläppen >>

Ska man certifiera sig som ytbehandlande företag?2022-11-28T16:19:26+01:00

Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten.
Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast saknar kompetens för att ta över ansvaret för föregående led i tillverkningsprocessen avråder till exempel Nordic Galvanizers och den europeiska varmförzinkningsorganisationen EGGA sina medlemmar från att certifiera sig enligt SS-EN 1090-1 för CE-märkning.

MVR och Nordic Galvanizer har tagit fram en gemensam skrivelse angående 1090-certifiering och varmförzinkare.

Vad händer om icke CE-märkta produkter används?2022-09-07T03:23:38+02:00

Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning.

Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok, hjälpmedel för administrativa föreskrifter och checklistor, dessa hjälpmedel finner du här >>.
Observera att detta inte bara gäller stål, utan det finns ytterligare flera hundra harmoniserade standarder för byggprodukter som alltså också måste vara CE-märkta.

Här kan du läsa mer om certifierade företag enligt EN 1090-1 >>
Läs även vår artikel; Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång? >>

Vad ska du tänka på när du köper stålentreprenader?2022-09-07T03:23:38+02:00

Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader.

Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då det krävs slutbesked av byggnadsnämnden. Att det för bärverksdelar är extra viktigt med tanke på säkerheten för boende eller andra som vistas i en byggnad är förstås självklart.

Läs mer på sidan – Hjälpmedel för stålentreprenader >>

Hur certifierar jag mitt företag enligt EN 1090?2022-09-07T03:23:37+02:00

För att få CE-märka bärverksdelar i stål för byggnadsverk krävs att företaget är certifierat enligt EN 1090-1.

Vilka krav gäller för spårbarhet av ingående material?2022-08-16T11:25:33+02:00

Svenska 1090-gruppen har enats om följande tolkning av reglerna om spårbarhet i SS-EN 1090-2:2018 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner, kapitel 5.2 Identifiering, kontrolldokument och spårbarhet.

Här kan du läsa mer om 1090-gruppens tolkning och ladda ner tolkningsutlåtandet >>

Hur väljer man rätt process för termisk skärning?2022-08-16T11:25:32+02:00

Hur väljer man rätt process för termisk skärning?
Vad är egentligen skillnaden med Fiberlaser och Finstråleplasma?
När ska man välja gasskärning?

Frågorna är många när man står inför en investering i ny skärmaskin. Valet beror bland annat av typ av plåt, plåttjocklek, krav på toleranser, produktivitet och arbetsmiljö.

Här kan du läsa fördelar och nackdelar för respektive metod >>

CE-märkning av ingjutningsgods – vad gäller?2022-08-16T11:25:29+02:00

Europadomstolens mening är att ingjutningsgods som påverkar byggnadsverkets bärförmåga ska CE-märkas och prestanda deklareras enligt EN 1090-1:2009 + A1:2011.

Ytterligare intressanta klargöranden (eller avsaknad av) från domen.

 • En harmoniserad standard gäller alltid före ett europeiskt bedömningsdokument. Det vill säga om en produkt omfattas helt av en harmoniserad standard så kan inte produkten bedömas enligt en ETA.
 • Vägledningsdokument för tolkning av en standards tillämpning som publicerats av nationella eller internationella standardiseringsorgan är inte rättsligt bindande. Det betyder till exempel att den tekniska rapporten CEN/TR 17052:2017 – Guide för tillämpning av EN 1090-1:2009+A1:2011, inte påverkar tolkningen av EN 1090-1 även om den, som Europadomstolen också påpekar, kan utgöra en värdefull vägledning.
 • En fråga som enligt min mening kvarstår att reda ut är vad ett byggnadsverk är. Och, kan det till exempel finnas ett byggnadsverk i eller ovanpå ett annat byggnadsverk?

Läs hela inlägget om det nya beslutet från europadomstolen angående CE-märkning >>

Kan man certifiera sig för montage?2022-08-16T11:25:25+02:00

Dagens regelverk för stålbyggnad ställer endast krav på certifiering av företag för tillverkning på verkstad.

Det finns alltså inga krav på företagscertifiering av stålbyggnadsentreprenörerna som arbetar ute på byggarbetsplatserna med till exempel montage, trots att det är större risk för fel på grund av ofta svåra förhållanden utomhus.

Nordcert har därför tagit fram en frivillig certifiering för företag som monterar stålkonstruktioner på byggplats enligt EN 1090-2 – Certifierat montage EN 1090-2. Detta blir mer och mer efterfrågat från beställare av stålkonstruktioner då det ger en extra trygghet. Certifieringen innebär att stålentreprenören har förutsättningar att uppfylla alla krav som ställs för arbeten på byggarbetsplats och genomföra montaget med rätt kvalitet.

Läs mer om tryggheten för beställaren med EE 1090-2 >>

Fungerar trädplantering som klimatkompensation?2022-08-16T11:22:42+02:00

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer upp binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

För att ge avsedd effekt ska ett antal villkor uppfyllas, t.ex. att trädplanteringen inte skulle ha ägt rum i alla fall. Detta utesluter trädplantering i Sverige där det finns lag på att återplantera efter avverkning. Ett annat villkor är att skogsbeståndet står kvar och bildar ett område som långsiktigt binder koldioxiden. Varje träd har en begränsad livslängd. När ett träd avverkas ska återplantering ske.

De projekt som Grönt Ståls samarbetspartner ZeroMission stödjer sker i samarbete med lokala bönder som i och med att de involveras i dessa klimatkompensationsprogram får medel, utbildning och teknisk assistans som gör det möjligt att försörja sig på sin egen mark.

Här kan du läsa mer om hållbarhet och klimatkompensering >>

Varför Grönt Stål?2022-08-16T11:22:34+02:00

Stål har många tydliga miljöfördelar och stålindustrin arbetar kontinuerligt med att förbättra dess miljöegenskaper.

Energianvändning och reduktionsmedel minskar vid tillverkningen, starkare stål utvecklas och en stor satsning görs i projektet HYBRIT för att kunna erbjuda en produktionsprocess som inte tillför koldioxid till atmosfären. Det ser mycket lovande ut, men det tar tid och vi behöver bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären nu.

MVR och våra samarbetsorganisationer erbjuder därför det vi kallar för Grönt Stål. Grönt Stål gör skillnad redan nu genom att det klimatkompenseras genom skogsplantering. Läs mer om projektet på webbplatsen för Grönt Stål >>

En duktig konstruktör och arkitekt i samverkan kan genom att utnyttja stålets egenskaper erbjuda sin beställare en ekonomisk, robust konstruktion med minimerad miljöpåverkan som är förberedd för framtida förändringar i verksamhet.

Att stål är starkt, formbart och exakt gör det resurssnålt då det går att utforma sin konstruktion så att material utnyttjas maximalt, det vill säga inget material där det inte gör nytta.

Stål är mycket väl lämpat för återbruk och om inte det är möjligt så är det återvinningsbart till 100%. Det kan dessutom återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora i kvalitet. Då stål har också ett ekonomiskt värde på skrotmarknaden vilket garanterar en mycket hög återvinningsgrad. Stål är världen mest återvunna material.

Här kan du läsa mer om varför man ska välja grönt stål >>

Vilken utförandeklass gäller?2022-08-16T11:22:01+02:00

Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner.

Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi, det finns ingen anledning att kräva högre utförandeklass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga,stadga och beständighet.

I länken nedan ges mer information, bland annat en tabell för val av utförandeklass anpassad efter Boverkets förtydligande.

Läs mer på sidan – Välj rätt utförandeklass >>

Vad är Approved Galvanizer?2022-08-16T11:21:40+02:00

För varmförzinkare har Nordic Galvanizer en certifiering som heter Approved Galvanizer som ställer relevanta och tillräckliga krav på varmförzinkare av stålbyggnadskonstruktioner.

Approved Galvanizer innebär att varmförzinkaren har genomgått en certifiering som är anpassad för varmförzinkningsbranschen, och bl a har visat att man följer standarderna:

EN ISO 1461
EN ISO 14713-2
EN 1090-2 (relevanta delar)

Approved Galvanizer har tagits fram av branschorganisationen Nordic Galvanizers tillsammans med kundrepresentanter och MVR samt certifieringsorganet Nordcert, för att passa branschen på bästa sätt och göra det enkelt och tryggt för tillverkare av stålkonstruktioner att välja varmförzinkning som korrosionsskydd.

Genom att välja en Approved Galvanizer så säkerställs att kvaliteten och systematiken vid varmförzinkningen är på rätt nivå för bärverksdelar som ska CE-märkas av konstruktionstillverkaren.

E-postadressen finns redan2022-08-10T17:15:03+02:00

Om du får meddelande om att e-postadressen inte finns kan det bero på att du har registrerat dig med ett separat användarnamn eller med en annan epostadress.
Det kan också bero på att profilen är skapad av någon annan på ert företag med en adress du inte har tillgång till.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vi har ny mail och kan inte logga in/återställa kontot.2022-01-31T17:00:53+01:00
Har ni en ny mailadress på företaget och behöver ändra kontot, kontakta oss med så många av följande uppgifter som du kan så försöker vi hjälpa dig:

1. Din gamla mailadress
2. Din nya mailadress
5. Medlemsnummer / Organisationsnummer
6. Förnamn efternamn på kontaktperson
7. Ev. användarnamn

Kontakta oss

Hur gör jag för att byta eller återhämta mina inloggningsuppgifter?2022-01-31T16:56:29+01:00
Om du har glömt ditt lösenord eller användarnamn, klicka här för att återställa ditt konto.
När jag försöker skapa ny profil står det att jag redan är registrerad?2022-01-31T16:40:40+01:00

Vårt system tillåter bara en företagsprofil per medlemskap registrerat. Om du är anställd på ett företag som är medlem i MVR och vill ha tillgång till medlemssidorna kontaktar du ansvarig på ert företag för tillgång till era kontouppgifter.

Är du ansvarig men kommer inte ihåg er användarnamn? Kontakta oss så hjälper vi dig att leta reda på det.

Vad är auktorisationen för rostskyddsmålning?2022-01-28T11:42:40+01:00

För målare finns en auktorisation för rostskyddsmålning som ställer relevanta och tillräckliga krav för stålbyggnadskonstruktioner.

Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt.

För att säkerställa att god kunskap finns inom rostskyddsområdet finns Auktorisation för Rostskyddsmålning. Auktorisationen är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav på utförare.

Felaktigt utförd ytbehandling kan förstöra värden som är mycket större än själva ytbehandlingskostnaden.

Vad är Svenska 1090-gruppen?2022-01-27T18:56:39+01:00

MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att “Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket”.
Vill du vara med? Kontakta MVR >>

Kan man återanvända stål i byggnader?2022-01-27T18:53:59+01:00

Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggandet.
En större avsättning för återbrukade stålkomponenter i bärande konstruktioner är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter.

Detta kräver att de återbrukade komponenternas materialegenskaper verifieras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

MVRs handbok beskriver hur detta kan göras på ett kostnadseffektivt sätt, läsa mer om den här >>

Handbokens del 2, dvs branschstandarden MVR BS04:2021 laddar du ner direkt genom att klicka här >>

Vilka val ska konstruktören redovisa i de allmänna föreskrifterna enligt SS-EN 1090-2?2022-01-27T18:38:32+01:00

Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet.

MVR har tagit fram en vägledning för att hjälpa konstruktörer ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner.
För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2.

Här kan du ladda ner handboken direkt från MVR >>

Vilken dokumentation ska skickas med till beställaren?2022-01-27T18:25:11+01:00

Bärverksdelar i stål ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade enligt den harmoniserade standarden EN 1090-1.
I samband med leverans av bärverksdelarna ska tillverkaren även överlämna CE-märkningen med tillhörande prestandadeklaration samt eventuella konstruktionshandlingar som dessa dokument hänvisar till.

Genom CE-märkningen försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller definierade krav på väsentliga egenskaper och prestanda. Det betyder att underliggande dokumentation som svetsplaner, kontrollplaner, WPS-er, svetsarprövningsintyg med mera inte behöver efterfrågas.

Läs mer om vilken dokumentation som ska skickas med till beställaren >>

Vad är Grönt Stål?2022-01-27T18:04:37+01:00

Stål skapar förutsättningar för hållbara konstruktioner genom att vara resurssnålt, flexibelt, robust och 100% återvinningsbart. Dessutom pågår ett mycket lovande svenskt utvecklingsarbete för helt koldioxidfri ståltillverkning. Vi är tyvärr inte där än och ökningen av koldioxid i atmosfären måste bromsas redan nu. Därför erbjuder MVR tillsammans med ZeroMission klimatkompenserat stål under namnet Grönt Stål.

Grönt Stål gör det möjligt för beställare och tillverkare att klimatkompensera för sin stålanvändning genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt som bidrar både till minskad koldioxid i atmosfären och till sociala och ekologiska mervärden. Klimatkompensationen görs genom Plan Vivo-certifierad trädplantering i Bolivia.

Cirka 17% av koldioxidökningen i atmosfären beror enligt FN:s klimatpanel, IPCC, på avskogning. I deras senaste rapport dras även slutsatsen att det krävs skogsplantering för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

Att plantera träd och motverka avskogning är en av de mest effektiva metoderna som finns för klimatkompensation eftersom det både reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsarbete och Grönt Stål >>

Vad är klimatkompensation?2022-01-27T17:55:03+01:00

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompensation bör den göras utifrån en certifieringsstandard som är internationellt accepterad. Det finns också kriterier för klimatkompensationsprojekt.

Additionalitet: Klimatnyttan skulle inte ha skett utan de klimatkompensationspengar som investeras i projektet.

Mätbarhet: Utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara genom vedertagna och erkända mätmetoder.

Verifierbarhet: Projektet ska återkommande verifieras av tredje part.

Spårbarhet: Projekten ska vara spårbara och de krediter som genereras förses med unika nummer som registreras och makuleras i ett offentligt register.

Beständighet / Permanens: Klimatkompensation ska ge en beständig klimatnytta, vilket innebär att utsläppen inte bara försenas.

Det finns många olika standarder som certifierar klimatkompensationsprojekt, tex Plan Vivo, Gold Standard, VCS och Fairtrade Carbon Standard. Grönt Stål använder sig av Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt, läs mer här>>.

Handeln med frivillig klimatkompensation började i mitten av 90 talet och tog fart under slutet av 2000-talet. Den har bidragit till att minska, binda eller undvika över 437,1 MtCO2e-ekvivalenter. Det kan tex motsvara förbränning av 1 miljard fat med olja.

Vad är SteelCalc Euro?2022-01-25T20:13:39+01:00

SteelCalc Euro är en lättanvänd programvara för mängdning, prissättning och kapoptimering.

Prova programmet kostnadsfritt i 14 dagar www.sytech.se

Medlemmar i MVR har bra rabatter, läs prislistan hos Sytech >>
Läs mer om övriga förmåner med ett medlemskap i MVR >>

Oavsett vad du behöver, så har vi experthjälp redo.

Som medlem hos MVR får du inte bara tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare, utan också rådgivning av experter i branschen.

Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Till toppen