Denna mall kan användas för att protokollföra förhandlingar som företagits vid arbetsbrist.
Lagrum att hänvisa till är markerade i rött och varierar mellan 11 § och 13 § MBL.
Referensen till 29 § i LAS gäller alltid vid arbetsbrist, så den behöver inte ändras.

Skillnaden mellan dessa lagrum är att 11 § MBL gäller förhandlingar som skall göras med kollektivavtalsbärande fack, när det gäller uppkommen arbetsbrist på företaget, eller när en anställd som är medlem i kollektivavtalsbärande fack är påverkad av arbetsbristen. 13 § i MBL gäller de situationer som berör arbetstagare som är hänförliga till annat fack än det ni har tecknat kollektivavtal med – eller om ni saknar kollektivavtal helt.

Mall för Anställningsavtal

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Medlemssidorna