MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Portfolio

Rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering

2022-11-10T13:49:10+01:00

Mallen är i sig väldigt informativ och förklarar vad ett tillbud är och dess skillnad från arbetsskador.Det är gråmarkerat de områden som ni ska anpassa utefter ert företag.Det viktiga med denna mall i likhet alla andra arbetsmiljörättsliga rutinerna är att förankra dess existens och betydelse inom hela verksamheten, så att alla känner till dem och

Riskbedömning av verksamheten

2022-11-10T13:37:55+01:00

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en central del av arbetsmiljön och är ett ständigt pågående arbete. Arbetet beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, och kortfattat så föreskriver reglerna att arbetet med arbetsmiljön skall ske med systematik och vara återkommande och löpande till sin natur. Att löpande genomföra riskbedömningar inför större förändringar i verksamheten är ett exempel på

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

2022-11-10T13:28:00+01:00

Information till användare inför användning av mall ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”Det är arbetsgivaren som formellt ansvarar för arbetsmiljön inom verksamheten. Att få till en fungerande arbetsmiljö är dock en omöjlig uppgift utan att få till en god samverkan mellan arbetsgivare och de anställda. En förutsättning för att kunna säkerställa en säker arbetsplats är att arbetsmiljöuppgifterna delegeras

Samarbetsavtal

2022-05-25T17:20:46+02:00

Samarbeten kan se ut på en många olika sätt. Det innebär också att avtal rörande samarbeten kan innehålla en mängd skilda regleringar. Mallen för samarbetsavtal ska inte ses som uttömmande och allmänt tillämplig men kan ge en fingervisning om vilka villkor som normalt sett bör finnas med i ett samarbetsavtal. I vissa fall behöver

Återbruk av stålkomponenter

2022-11-14T13:14:18+01:00

Analys av möjligheter och hinder för en ökad återanvändning idag Stål kan återvinnas gång på gång med samma kvalitet. Men stålkomponenter kan även återanvändas, vilket ger ännu större miljöfördelar. Återbruk kan organiseras på många olika sätt. Tre återbruksmodeller föreslås som kan ligga till grund för nya affärsmodeller. Generellt behöver miljöincitament förstärkas och demontering uppmuntras

Till toppen