MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Jurisiska mallar

Skriftlig erinran

2022-09-07T01:52:24+02:00

En skriftlig erinran bör överlämnas till arbetstagare som på något sätt uppvisar ett beteende eller agerande som strider mot anställningsavtalet. En arbetstagares misskötsel kan leda till en uppsägning på grund av personliga skäl, men för att kunna säga upp en person av den anledningen måste arbetsgivaren kunna påvisa saklig grund.Saklig grund för uppsägning p.g.a. personliga

Rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering

2022-11-10T13:49:10+01:00

Mallen är i sig väldigt informativ och förklarar vad ett tillbud är och dess skillnad från arbetsskador.Det är gråmarkerat de områden som ni ska anpassa utefter ert företag.Det viktiga med denna mall i likhet alla andra arbetsmiljörättsliga rutinerna är att förankra dess existens och betydelse inom hela verksamheten, så att alla känner till dem och

Riskbedömning av verksamheten

2022-11-10T13:37:55+01:00

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en central del av arbetsmiljön och är ett ständigt pågående arbete. Arbetet beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, och kortfattat så föreskriver reglerna att arbetet med arbetsmiljön skall ske med systematik och vara återkommande och löpande till sin natur. Att löpande genomföra riskbedömningar inför större förändringar i verksamheten är ett exempel på

Till toppen