Handböcker

2021-05-05T14:01:48+01:00

ÅTERBRUK AV STÅLKOMPONENTER

Analys av möjligheter och hinder för en ökad återanvändning idag

Stål kan återvinnas gång på gång med samma kvalitet. Men stålkomponenter kan även återanvändas, vilket ger ännu större miljöfördelar.

Återbruk kan organiseras på många olika sätt. Tre återbruksmodeller föreslås som kan ligga till grund för nya affärsmodeller. Generellt behöver miljöincitament förstärkas och demontering uppmuntras framför rivning.

Fortsatt arbete för ökat återbruk bör inkludera vidareutveckling av provningsprocedurer med definierade acceptanskriterier och provningsomfattningar, utveckling av en prospekteringsmetodik som kan bidra till en ökande tillgång av återanvända produkter och utveckling av metoder som gör det möjligt att tillgodoräkna sig miljöfördelarna av att utnyttja återanvända produkter.

Ladda ner rapporten här >>

2021-05-05T13:57:46+01:00

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner

Krav- & Processbeskrivning

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner – Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produk-ter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet.

Ladda ner MVR BS04:2021 här >>

2021-05-05T13:41:20+01:00

Stålentreprenader

Vägledning för inköp

Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader.

Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering och montering.

Vidare ges en beskrivning av stålbyggnadsprocessen, vem som ansvarar för vad, en checklista för inköpare samt kompletterande AF-texter för inköp av stålentreprenader.

Ladda ner kompletterande AF-texter här >>

Pris; 250kr exkl. moms
Köp boken här >>

 

2021-05-05T14:22:16+01:00

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Förteckning över utförandekrav
– En vägledning

Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet.

Syftet med denna vägledning är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnads- effektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2.

I en bilaga ges ett exempel på allmänna föreskrifter för en invändig stomme till ett flerbostadshus i fem våningar med ett utvändigt väderskydd för cykelparkering.

Pris; 295kr exkl. moms
Köp boken här >>